PAVEL ŠPATENKA

PROFIL

Terapii sebepoznáním se věnuji od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi u mne položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie a vlastní transformační proces. Ve svém přístupu jsem motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. Nedílnou součástí mého přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či meditační techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

PŘEDNÁŠKA

"Kauzalita vědomí"

Každý náš prožitek bezprostředně ovlivňuje pocit já. Ať už prožíváme své já jakkoliv, vždy jsme jím ovlivněni ve svých úsudcích a i ve svém konání. Závislé vznikání prožitků ve vztahu k vnitřní a vnější realitě a jejich přímý účinek na jednání je hlavní příčinou podmíněnosti a nesvobody člověka. Vědomí je kauzální prostor mysli a místo, kde každý z nás tvoří a naplňuje své volby.


WORKSHOP

"Meditace a libido"

Praktikující zůstává v meditaci se svým libidem sám, řečeno jazykem analýzy, nemůže jej přenést na žádný jiný vnější objekt, proto se musí jeho vášně a náruživosti spolu i se všemi averzemi a odpory projevovat na mnoha úrovních od tělesné až po mentální, ve formách, které jsou někdy jen těžko čitelné či snesitelné. Meditace vhledu je však považuje za překážku, pro sebepoznání jsou však důležitou zprávou o stavu ega.